Všeobecné obchodní podmínky 

Hana Pešková, Na Stráni 612, Kladno, IČO: 60600900

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb nebo produktů (služby uvedené na www.kosmetikahanka.eu a v provozovně Na Stráni 612 Kadno ) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 200,- Kč za provozní náklady. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou. Náhradní termín bude nabídnut až po zaplacení stanovené částky.
V případě nezaplacení, bude částka vymáhána dle právních předpisů jako nedodrdržení smluvních podmínek pomocí právního zástupce.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno tak, aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase na který je objednán.

 

Dárkový poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat na služby, nebo ho lze ho využít na nákup produktů nabízených v salonu k prodeji. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

 

Individuální zájmový kurz

Po dohodnutí termínu (telefonicky, písemně, sms, email atp.) se tento termín považuje za závazný. Je nutné zaplatit zálohu 500,- Kč min 14 dní předem na účet. Změnu termínu je možné provést 7 dní předem, poté již není možné termín změnit, vzhledem k tomu, že je vyhrazena pro tuto osobu téměř celá pracovní doba. Záloha propadá na pokrytí provozních nákladů.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které nejsou v souladu s daným ošetřením

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH.

 

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

 

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Provozovatel o uživateli shromažďuje tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, telefonní číslo.

Nakládání s osobními údaji

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu .

 

Děkuji za respektování obchodních podmínek salonu.

Těším se na Vaši návštěvu.